Cyfrowe zaufanie do usług na poczcie i w banku

27 września Prezydent podpisał ustawę o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Nowe przepisy zostały jednogłośnie przyjęte przez Sejm. Mają znieść bariery we wprowadzaniu e-usług i ułatwić cyfryzację procesów w administracji.


Ustawa o usługach zaufania ma jednak przede wszystkim na celu unormowanie polskiego porządku prawnego po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 – tzw. rozporządzenia eIDAS. Ponieważ obowiązuje ono nas bezpośrednio, konieczne stało się m.in. uchylenie ustawy o podpisie elektronicznym oraz zmodyfikowanie ponad 80 (sic!) aktów prawnych. Warto przy tej okazji zauważyć, że wiążą się to nie tylko ze zmianą „bezpiecznego” podpisu na „kwalifikowany”, ale również z wprowadzeniem nowych redakcji lub rozszerzeń niektórych przepisów. Przykładowo, do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dodano zapisy umożliwiające potwierdzanie profili zaufanych ePUAP za pomocą „środków identyfikacji elektronicznej stosowanych do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego lub innego przedsiębiorcy”. Jest to warta podkreślenia zmiana, bo do tej pory na podstawie art. 20c uinf m.in. banki i operatorzy pocztowi mogli jedynie prowadzić fizyczne punkty potwierdzające. Teraz profil zaufany będzie można uzyskać online.

Ustawa przenosi uprawniania nadzorcze nad usługami zaufania z ministra właściwego do spraw gospodarki na ministra właściwego do spraw informatyzacji. źródło: prezydent.pl

Jednocześnie trzeba zauważyć, że w ostatnim czasie współpraca Poczty Polskiej i resortu cyfryzacji nabrała tempa. W ostatnich dniach sierpnia zostało bowiem podpisane porozumienie, na mocy którego platforma Envelo będzie mogła integrować się z systemami informatycznymi państwa (m.in. ePUAP-em i portalem obywatel.gov.pl) i świadczyć usługę tzw. rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z przepisami rozporządzenia eIDAS przesyłka taka ma być równorzędna listowi poleconemu. Jesteśmy gotowi do kompleksowego wsparcia administracji w procesie wdrażania e-usług. Transformacja cyfrowa administracji dzięki Platforma Envelo to nie tylko zmiana technologiczna, ale i cywilizacyjna – powiedział Paweł Usidus, prezes spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. W komunikacie prasowym podkreślono z kolei, że „spółka może zapewnić prostą i bezpieczną procedurę identyfikacji i uwierzytelnienia użytkowników korzystających z systemów publicznych”.

Grafika przedstawia Envelo jako pośrednika w kontaktach obywateli z administracją publiczną

Wszystko zaczyna się więc układać w pewną logiczną całość – przynajmniej na poziomie wizji i strategicznych decyzji. Natomiast w zakresie przyszłej praktyki e-doręczeń, e-skrzynek i cyfrowych usług publicznych jest jeszcze wiele do uzgodnienia.O serwisie