Linia Współpracy, czyli porozumienie dla cyfryzacji

24 lutego br. Ministerstwo Cyfryzacji i KWiRST podpisały list intencyjny w sprawie Linii Współpracy 2016. Porozumienie ma usprawnić wymianę doświadczeń i informacji przy realizacji projektów informatycznych oraz obniżyć koszty cyfryzacji administracji.

Linia Współpracy 2016 to jeden z mechanizmów koordynacji realizacji projektów informatycznych, wynikający z Planu Działań Ministra Cyfryzacji, który we wrześniu ubr. przyjął rząd uchwałą ws. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Najprościej ujmując chodzi o to, by unikać powielania się systemów i usług powstających za publiczne pieniądze, a także o to, by rozwiązania te były w pełni interoperacyjne.

Jak wynika z PZIP, głównym beneficjentem wszelkich działań administracji mają być obywatele, a tworzony przez rząd Portal RP ma zapewnić dostęp do e-usług publicznych poprzez jedną stronę internetową. Dlatego jednym z celów LW16 jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. W ten sposób opracowywana przez resort cyfryzacji Architektura Informacyjna Państwa uwzględni dorobek samorządu terytorialnego w dziedzinie informatyzacji i odwrotnie – projekty i produkty realizowane przez samorządy zyskają na wdrożeniu rozwiązań centralnych. Drugim ważnym celem LW16 jest racjonalne wykorzystanie przez samorządy środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

UWAGA: Współpraca administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji projektów informatycznych będzie tematem przewodnim IV Forum Kierowników IT w Administracji, które odbędzie się w Zakopanem w dn. 29-31 marca 2017 r.

Linia Współpracy 2016 została umocowana przy Zespole ds. koordynacji działań w obszarze e-administracji, udostępniania informacji sektora publicznego oraz rozwoju kompetencji cyfrowych. Wypracowywane w podzespołach LW16 opinie, ustalenia i rekomendacje będą przekazywane wspomnianemu gremium – do wykorzystania lub realizacji przez rząd lub Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.


Grafika przedstawia uproszczoną strukturę organizacyjną Linii Współpracy

Podstawową formą współpracy w ramach LW16 będą cykliczne warsztaty i spotkania. Za ich organizację, a także za koordynację prac całej Linii Współpracy odpowiedzialna będzie Rada Programowa LW16. Ta wewnętrzna grupa prowadząca składa się z trzynastu przedstawicieli korporacji samorządowych (Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP), a ze strony resortu cyfryzacji – wiceministra Karola Okońskiego oraz Mariusza Madejczyka – pełnomocnika Ministra Cyfryzacji ds. współpracy z administracją rządową i samorządową RP.

Z listu intencyjnego powołującego LW16 wynika, że jej priorytetami są ponowne wykorzystanie i współdziałanie (w zakresie korzystania z rozwiązań stworzonych przez administracje rządową i samorządową), opracowanie wspólnego katalogu usług oraz interoperacyjność regionalnych i lokalnych platform z ePUAP i Portalem RP. Ważnym elementem są też wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów z administracji rządowej i samorządowej przy realizacji projektów, w wyniku których świadczone będą usługi e-administracji oraz wykorzystanie istniejącej już infrastruktury informatycznej. Bez wątpienia jednak pierwszym wyzwaniem LW16 jest weryfikacja i koordynacja projektów wpisanych w Regionalne Programy Operacyjne z działaniami planowanymi przez rząd.


O serwisie