Będą kary za nieprzestrzeganie zasad dostępności

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych. Wynikają z niej nowe obowiązki dla podmiotów publicznych, a za uporczywe uchylanie się od zasad WCAG przewidywane są kary pieniężne.


Już ponad 70 proc. Polaków korzysta z internetu (z tego co trzeci mobilnie!), który w naturalny sposób stał się podstawowym kanałem dostępu do informacji oraz głównym narzędziem do kontaktu z administracją publiczną i biznesem. Treści przekazywane drogą elektroniczną stanowią więc istotną część całości przepływu informacji. Jeśli dodatkowo wziąć pod uwagę, że w Polsce jest blisko 5 mln (ok. 12 proc.) osób niepełnosprawnych, a sporo rodaków – bo 8,5 mln (ok. 22 proc.) – to seniorzy, nie dziwi, że kwestie dostępności treści cyfrowych (ang. accessibility) zyskują na znaczeniu. W lipcu br. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wpisuje się on w przyjęty uchwałą rządu program Dostępność Plus i jednocześnie przenosi na grunt polskiego prawodawstwa zapisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2012 z 26 października 2016 r.

Kwestie dostępności serwisów WWW administracji publicznej są aktualnie regulowane przepisami rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Obowiązują one od 2012 r., a w 2015 r. zakończył się okres przejściowy, po którym wszystkie zasoby informacyjne urzędów powinny być udostępnione zgodnie z zasadami dostępności. Jednak jak wynika z Raportu Dostępności 2018 opracowanego przez fundację Widzialni, kryteria te spełnia jedynie połowa serwisów publicznych. Z kolei Unia Europejska chce, aby państwa członkowskie zapewniły postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i rzetelność stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dlatego dyrektywa 2016/2012 przewiduje konieczność ich dostosowania do wymogów zawartych w normie europejskiej EN 301 549 V1.1.2, która uwzględnia całość zaleceń WCAG 2.0.

Wyniki włączonych do badania e-usług i aplikacji mobilnych wskazują na potrzebę stałej pracy nad wyeliminowaniem istniejących problemów, tak aby każdy użytkownik mógł w pełni korzystać z ich funkcjonalności. źródło: Fundacja Widzialni

Projektowane przepisy rodzą jednak nowe obowiązki, także wobec tych podmiotów, które już wdrożyły zasady dostępności. Trzeba będzie np. zapewnić w terminie 14 dni audiodeskrypcję do multimediów (takich jak nagrania z posiedzeń rad organów stanowiących), opracować i opublikować tzw. deklarację dostępności (czyli w praktyce zbadać dostępność strony lub aplikacji mobilnej) oraz wyznaczyć osobę „do kontaktu w sprawach dostępności cyfrowej w podmiocie publicznym”. Dla wielu urzędowych informatyków oznacza to kolejne obowiązki. Warto więc już dzisiaj zadbać o odpowiedni budżet na szkolenia i audyty, zwłaszcza że za nieuzasadnione i uporczywe łamanie ustawy na podmiot może zostać nałożona kara w wysokości 10 tys. zł.O serwisie